Nyheter


Statusuppdatering

posted Sep 26, 2019, 12:28 PM by Magnus Berglund

Här kommer en uppdatering av projektläget i fiberprojektet.

Vi har nu många fastigheter där det mesta är klart för aktivering. Under sommaren har det dock tyvärr uppstått några hinder som gjort att det ännu inte kommit igång.

I Landsjö saknas det elström till ett skåp. Anslutning är beställd sedan länge hos Vattenfall, men det drar ut på tiden. Nästa vecka kommer det komma till en temporär anslutning till skåpet vilket gör att Klingre-Trehörningen-området förhoppningsvis kommer igång under vecka 41-42. I Landsjö har beställda tomtschaketen nu kommit igång, och fiberblåsning kommer igång vecka 41-42. VTG kontaktar berörda fastighetsägare allt eftersom.

I Norrälvsjö stötte men under sommaren på berg där man skulle göra hålslagning under en väg. Vägen kommer behöva grävas av och man har nu fått klartecken hos kommunen för detta. Preliminärt görs detta 8:e oktober. Fiberarbeten kommer göras så snart som möjligt efter det. Efter detta kan allt återstående tändas upp (förutom två fastigheter i Faresta där det har uppstått en diskussion kring markavtal).

Arbetet med återställning och besiktning har gått lite trögt. Men vi i föreningen behöver göra ett jobb att se över var det kan behöva lagas till. Jag skulle vilja att byansvariga ser över sitt område, pratar med markägare, och återkopplar till mig (magnus.berglund@faresta.net).

/Magnus

Återställning + besiktning

posted Jun 13, 2019, 12:45 PM by Magnus Berglund

VTG kommer att börja återställningsarbete och snygga till där man tidigare grävt. Vartefter det är klart kommer en slutbesiktning att göras.

Man vill gärna att en representant från föreningen är med på dom här besiktningarna. Uppgiften kommer i första hand ner på områdesansvariga för varje by.

Så i närtid:
- Om du är områdesansvarig men har förhinder för uppgiften - ta kontakt med mig eller Olof.
- Om du är markägare på sträckor där stomnätsfiber grävts - efter återställning, kontrollera att allt är återställt på ett tillfredställande sätt. Om inte - kontakt områdesansvarig.
- Vi kommer kontakta områdesansvarig när det blir dags för besiktning i
ditt område.

Vad gäller sträckor där man grävt på gräsmatta:
- Om det som är grävt är stomnät (dvs ej din egen anslutning) ska gräsmattan återställas till ursprungligt skick.
- Om det är tomtgrävning av Övik Energi (enligt 2500 kr avtalet) så görs endast en grovåterställning. Matjord / sådd / finputsning får man göra själv.

/Magnus

Klart med sista markavtalen

posted Jun 13, 2019, 12:21 PM by Magnus Berglund

Vi har glädjande nyheter! Övik Energi och den berörda markägaren har under veckan lyckats komma överens om markavtal. Det innebär att det nu inte finns något hinder för att bygga klart fibernätet i vårt område.

Eftersom avtalen är alldeles färska så har man ännu inte fått klart med VTG när det kan finnas maskiner på plats. Men man jobbar med att få allt klart så snart om möjligt.

Sammanfattningsvis är statusen:
- Grävning Näset -> Klingre kommer igång nästa vecka (v 25)
- Fiberblåsning till fastigheter pågår för fullt.
- Norrälvsjö/Sörälvsjö/Faresta, endast några småsträckor grävning återstår, kommer igång när maskiner finns.
- Grävning på tomter, där grävning är beställd via Övik Energi ska också komma igång i närtid.

För de som ska gräva på egen tomt, men som ännu inte gjort det, så är det hög tid att göra det nu. Saknar ni material - tag kontakt med områdesansvarige. Se hemsidan: http://www.faresta.net/kontakt

Övik Energi kommer att gå ut med information direkt till de som ännu
inte är inkopplade.

/Magnus Berglund

Statusuppdatering maj 2019

posted May 21, 2019, 12:19 PM by Magnus Berglund

Driftsatta anslutningar
I början av vintern kunde 88 st anslutningar kring Övervike, Ravesta, Brunsnäs, Älvsöden, Myckling, Näset och Bölen driftsättas. Hos 8 abonnenter hade man problem med fiberblåsning. Dessa kommer att anslutas nu snarast.

Gällande området Klingre, Trehörningen, Landsjö
Vi har goda nyheter! Det ledningsrättsärende man jobbat med under en tid blev klart förra veckan. Det innebär att hela det här området kommer att göras klart och driftsättas så snart som möjligt.
Det som sker nu:
- VTG kommer gräva återstående sträckor.
- Tomtschack hemma hos dom som beställt detta kommer genomföras.
- Installation och inblåsning av fiber genomförs.
- Västerlandsjö färdigställs efter samförläggningen med Vattenfall
är klar. 

För er som ska gräva på egen tomt så är det dags att göra detta nu, så att det är klart när installatörerna kommer. Vi kommer ut med mer info senare om var det finns tillgång på material, etc.

Det finns i dagsläget ingen färdig tidplan eftersom ledningsrätten blev klar så sent som förra veckan. Förhoppningen är uppstart av nätet under sommaren / tidig höst.

Gällande området Norrälvsjö, Sörälvsjö, Faresta
Tyvärr har vi sämre nyheter för det här området. Det saknas fortfarande tillstånd på några sträckor för att området skall kunna färdigställas. Övik Energi jobbar efter bästa förmåga för att hitta lösningar tillsammans med den aktuella markägaren.

Det är tyvärr omöjligt i dagsläget att veta när nödvändiga tillstånd är på plats.

Jag vill här flika in en lite reflektion. Ledningsdragningen av fibern behöver på vissa ställen passera privat mark. Övik Energi är då i behov att få tillstånd av markägaren för att dragningen skall bli av. Lyckas man inte komma överens direkt med markägaren finns möjlighet att begära så kallad ledningsrätt. Ledningsrätten prövas i första hand av Lantmäteriet. (Det är en sån ledningsrätt som nu är klar upp till Klingre).

Jag vet att många av er är ivriga att få tillgång till fiber, men jag hoppas ni har förståelse för att man måste följa de rättsprinciper som finns.

Det är många som hör av sig till Övik Energi med diverse tips rörande de här ledningsärendena. Jag kan dock försäkra er att Övik Energi sitter inne med den information som behövs. Har ni några synpunkter eller funderingar, vänd er i så fall i första hand till mig eller ordförande Olof Dahlberg.

Återställning / slutbesiktning
Så snart det torkat upp i marken kommer arbete med att återställning och slutbesiktning av grävda sträcka att påbörjas. I dagsläget har nästan inga sträckor återställts utan man vill helst göra detta på hela området på en gång.

Statusuppdatering

posted Aug 17, 2017, 12:56 PM by Magnus Berglund

Hej,

Det var länge sen vi kom ut med ny information så jag tänker summera lite på vad som är på gång.

Arbetet med grävningen av fiber har som ni kanske märkt inte kommit igång i den omfattning som vi hade hoppats på. Det verkar vara flera orsaker bakom att det blivit så. Bland annat har både projekteringen och leveransen av slang varit försenad. Vi i föreningen är inte direkt inblandade i själva projekteringen eller grävprojektet så det vi kan göra är att sitta still i båten och vänta. 

Övik Energi tänker kalla till en träff i höst där vi kommer att kunna hämta ut den materiel som behövs för genomföring genom vägg in i huset. Då kommer det finnas information om hur man skall gräva till egen fastighet och hur håltagning skall gå till. Det kommer finnas personal på plats så att man kan ställa frågor. Kallelse till detta kommer senare.

Det är ju ganska många som beställt grävning på egen tomt och håltagning genom väggen. Det låter nu som att denna grävning kan komma igång i närtid. Man tänker nämligen gräva det här med mindre smidigare grävare än de som gräver längs vägsträckorna, och de mindre var ev. "lediga".  Ni som beställt ingrävning bör därför snarast tänka ut hur nu vill ha fiberdragningen på er tomt, så att allt är klart när dom kommer.

Vad gäller driftsättande av nätet så vet vi för närvarande inte när det kommer tas i drift. Min personliga gissning är att det kommer bli tidigast nästa höst. Övik Energi har tydligen som mål att kunna tända upp delar allteftersom det blir klart. Frösta/Övervike är för närvarande mest klart och kan eventuellt tas i drift tidigare. Men det finns inga löften om tidpunkter.

//Magnus Berglund, projektgruppen

Instruktion för ingrävning och håltagning

posted Jun 13, 2017, 2:03 PM by Magnus Berglund

Nu finns en instruktion för hur man gräver in till sin egen fastighet och gör håltagning.

Börja gärna fundera hur ni vill göra på er fastighet ta kontakt med byansvariga vid frågor.

Kontaktuppgifter till byvärd finns under "kontakter".

Instruktionen finns här: Din fiberanslutning - Steg för steg

Full fart!

posted Mar 26, 2017, 1:43 PM by Magnus Berglund

Hej fibervänner,

Projekteringsarbetet för vårt fiberområde är i nu i full gång och grävning av området planeras dra igång så snart tjälen gått ur jorden.

Upplägget på det här projektet är så att Övik Energi sköter projektering, projektledning, byggandet och ekonomi för hela projektet. Vi i fiberföreningen har åtagit oss att hjälpa till med vår lokalkunskap för att hitta lämplig förläggning av fibern samt att få till stånd de markavtal som behövs.
Vi har som kanske bekant delat upp området i ett antal ansvarsområden med byansvariga. Vem som är ansvarig för vilket område framgår här:

För att det här ska bli ett lyckat projekt vill vi nu be alla våra medlemmar att hjälpa till och försöka hitta bra och konstruktiva lösningar på fiberdragningen.

Arbetsgången kommer att vara så här:
- Vi (föreningen) tillsammans med Övik Energi tar fram en ungefärlig kartor på hur fibern skall dras (precision inom någon meter).
- Innan grävning stakas tänkt sträckning ut med käppar. 
- Efter grävning kommer fibern mätas in exakt med GPS. Denna inmätning hamnar på "ledningskollen" som är en rikstäckande tjänst för var nedgrävda ledningar finns.
- Kartor med inmätt fiber skickas till markägare.

Vi vill poängtera att det är viktigt att vi samarbetar och att vi har bra dialog mellan markägare och byansvariga. Vid utstakning av käppar bör om möjligt markägare och byansvariga hjälpas åt.

Byansvariga har nu kartor på vilka vi kan rita in ändringar och förslag som tas till Övik Energi för uppdatering av underlagen. Tänk på att inte göra ändringar utan att fråga berörda markägare.

Vad gäller kommunala vattenledningar, elledningar och teleledningar så kommer dessa att markeras ut av berörda företag. Men finns det privata/byagemensamma vattenledningar så måste vi tänka på dom. Normalt sett ligger vattenledningar betydligt djupare (fibern grävs på 50-70 cm djup). Men tänk t.ex. på var stoppkranar finns och var det är lämplig att korsa vattenledningarna.

Anslutningsavtal
Vissa av er har ännu inte skrivit under anslutningsavtal. Har ni ändrat er och inte vill ha fiber - kontakta i så fall mig så skriver jag ut er ur föreningen. (Några kan redan ha sagt till byansvarig, men för att det inte ska ha uppstått missförstånd vill att ni kontaktar mig direkt.

Markavtal
Vi håller på att sammanställa listor på vilka markavtal som vi med nuvarande fiberdragning behöver. Vissa av er har fastigheter som vi vill passera med nuvarande sträckning. Ni kommer i så fall att få ett brev med markavtal vi vill att ni undertecknar. Vänd er till byansvariga om ni har synpunkter på dragningen.

Övik Energi har ändrat sig gällande markavtal för fiber som går på endast egen fastighet och bara är till för den fastigheten. Inga markavtal krävs nu i detta fall. (Detta är en anpassning efter hur andra gör). Tanken är helt enkelt att vill man ha fiber så ansvarar man själv på hur den dras på egen mark. Har ni redan tecknat avtal så behöver ni inget göra.

Ingrävning till huset
Det är bra om ni börjar fundera hur ni vill gräva in anslutningsledningen till egna huset. Den nedgrävda fibern kommer att avslutas in en dosa utanpå huset. Bakom den dosan skall finnas ett rör in. Från dosan på utsidan kopplas sedan en sk. patchkabel genom röret till en sk. tjänstefördelare som Övik Energi kommer skicka ut. Läs mer i följande presentation:

Innan grävningen vill vi att alla markerar med käpp var ni vill ha er avlämningspunkt mot fastigheten. Har ni möjlighet är det bra om ni gräver slang till er fastighet i förväg. Slang och övrig materiel kommer finnas att tillgå - mer information senare.
Stäm gärna av med er byansvarige var ni vill ha avlämningspunkt.

Jag vill påminna om att det nu finns möjlighet att köpa ingrävning + håltagning till huset för 2500:-. Tag kontakt med er byvärd om ni vill ha detta erbjudande.

Avslutningsvis
Upplägget på det här projektet där kommunen och Övik Energi gått in och tagit ett helhetsansvar för projektet är i min mening en förutsättning för att det här fiberprojektet blir av. Jag har stor respekt för de fiberföreningar som byggt sitt fibernät på egen hand, men det kräver tusentals nedlagda timmar för de ansvariga i projektet. Vår styrelse består uteslutande av heltidsarbetande småbarnsföräldrar, och jag kan för egen del säga att jag aldrig skulle haft den tid som krävs för att kunna bygga på egen hand.
Dessutom kommer i min mening ägande på det här nätet hamna på rätt ställe, nämligen hos en operatörsoberoende leverantör som dessutom har ett intresse i att nätet lever vidare - inte bara av ekonomiska skäl.

MEN: föreningen har fortfarande en uppgift att fylla, och vi kan inte luta oss tillbaka bara för att det är "kommunen" som bygger.
Projekt i den här storleksordning kommer aldrig att gå helt smärtfritt, men om vi alla hjälps åt och redan tidigt identifierar eventuella problem som kan dyka upp så kommer allt gå mycket smidigare.
Så återigen: hjälp er byansvarige och kom med konstruktiva förslag på lösningar.

/Mvh,
Magnus Berglund

Nya priser

posted Dec 18, 2016, 12:43 PM by Magnus Berglund

Övik Energi har uppdaterat sin prislista och har några nya bättre priser till oss.

Nyheterna är:
  1. Lägre pris för vilande anslutning, dvs anslutning utan aktivering/månadsabonnemang.
  2. Lägre pris om man vill ha två anslutningar till samma fastighet
  3. Erbjudande om grävning på egen tomt, samt håltagning.

Totalt ser prislistan ut så här:
  • Anslutningskostnad: 14 900 kronor
  • Vilande anslutning: 14 900 kronor + 2 000 kronor vid aktivering
  • Anslutning i efterhand: 29 800 kronor + grävning till angiven punkt (pris 2017)
  • Nätavgift: 250 kronor per månad
  • Nätavgift fritidsabonnemang: 250 kronor per månad, maj – augusti (4 månader)
  • Har du två hus på din fastighet så kan du ansluta hus två för halva kostnaden, 7 500 kronor
  • Vill du ha hjälp med grävning på egen tomt, Övik Energi erbjuder grävning plus håltagning i vägg för 2 495 kronor per hus

Projektuppstart!

posted Dec 18, 2016, 12:25 PM by Magnus Berglund

Vi får börja med att be om ursäkt för att vi varit dåliga med att komma med information under hösten. Många av oss i styrelsen har haft fullt upp på privat plan och det har varit relativt lugnt i fiberprojektet.

Men nu börjar det dock röra på sig! Vi har i veckan haft en projektuppstart för detaljprojekteringen av fibernätet. Detaljprojektering skall vara klar innan våren så att grävningen kan påbörjas så snart tjälen går ur backen.

Det kommer tillsättas en projektgrupp med några från oss och några från Övik Energi. Tillsammans med byansvariga ska vi se till att den grovprojekterade karta som finns nu skall förfinas till något som kan ligga till grund för grävningen.

Några av dom uppgifter som åligger fiberföreningen och byansvarigas i det här arbetet:
- Tillsammans med markägare och fastighetsägare förankra lämplig dragning av fiber
- Samla in nödvändiga markavtal
- Samla in kvarvarande anslutningsavtal
- Utstakning av exakt dragning av fiber.

Det är fortfarande så att fastighetsägare ansvarar för grävning på egen tomt. Avlämningspunkt mot fastighet stäms av med byansvarig. Detta kommer att finnas fiberslang att hämta ut för den som vill gräva in slang "i förväg". Vi kommer att komma med mer info och instruktioner om detta. 

Totalt är det ca 63 km fiber som skall grävas ner i området. Totala projektkostnaden ligger på 9,5 miljoner. Av dessa 9,5 miljoner är 60% bidragsfinansierat.

Det är en viktig uppgift vi i föreningen har och vi hoppas att byansvariga och alla fastighetsägare ställer upp på bästa sätt så att vi kan ro det här projektet i land. 

//Styrelsen, genom Magnus Berglund

Bidragsansökan beviljad - nu drar det igång!

posted Jun 15, 2016, 1:11 PM by Magnus Berglund

Vi har som ni säkert redan hört fått det mycket goda beskedet att vi blivit beviljade bidrag! Vi är en av de 7 föreningar som beviljats bidrag. Totalt har 42 föreningar sökt bidrag i Västernorrland. 


Byggandet av nätet kommer dra igång redan nu i sommar och vi kommer inom föreningen att få en mycket hektiskt tid närmsta veckorna. Vi hoppas att alla ute i byarna ställer upp på de sätt ni kan så att projektet får en bra start. 

Det som kommer att hända i närtid för föreningen del är att ett antal områdesansvariga/byansvarig kommer gå ut med och samla in de anslutningsavtal som varje fastighetsägare skall underteckna. Efter det drar projektering och tecknande av markavtal igång.

Det är bara två dagar sedan de positiva nyheterna kom och tyvärr så har jordbruksverkets beslut dragit ut på tiden. Vi har nu missat några vårmånader som hade varit fina att gräva fiber på. Övik Energi har nu fullt upp med att skapa en tidplan för projektet, men vi kan nog vara säkra att allt inte kommer bli klart under 2016.

Vi ska se till att försöka hålla er kontinuerlig uppdaterade både via hemsidan och mail om vad som händer inom projektet. Kommunen kommer även lägga ut en projektportal där aktuella händelser kommer presenteras.

//Styrelsen

1-10 of 22